Logo Gmina Charsznica

PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA

Witaj !
Sięgnęłaś po ten tytuł, ponieważ wiesz, że masz prawo do godnego i bezpiecznego życia. Nie pozwolisz się dłużej bić ani znieważać. Mamy nadzieję, że ta publikacja wesprze Twoją de-cyzję o zerwaniu z rolą osoby biernie doznającej przemocy.
Roli ofiary nie można polubić. Bicie boli, do bicia się nie „przywyka". Nie zasługujesz na takie traktowanie.
Nikt nic ma prawa Cię bić, nie ma prawa znęcać się nad Tobą psychicznie, nie ma prawa Ci grozić ani zastraszać. Nic nie usprawiedliwia przemocy. Przemoc jest przestępstwem, za które odpowiedzialny jest sprawca.
Na końcu zaprezentujemy kilka historii, które usłyszeliśmy na grupie dla sprawców przemocy. Takie grupy funkcjonują w Krakowie, Wieliczce i będzie ich zapewne coraz więcej. Może wypowiedzi sprawców będą dla Ciebie inspiracją do podjęcia kontaktu z opisywanymi w poradniku instytucjami.
Może być i tak, ze jeśli się tam wybierzesz nie od razu tra-fisz na kompetentnych fachowców. Wszędzie zdarzają się bez-duszni urzędnicy.  Nie zrażaj Się tym, spróbuj jeszcze raz. Uwierz, że są w Twoim otoczeniu ludzie dobrzy i życzliwi, któ-rym na Tobie zależy. I naprawdę mogą Ci pomóc. Jedno jest pewne PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA
Czy doznajesz przemocy w rodzinie?
Czy zdarza się że ktoś bliski :
traktuje Cię w sposób, który Cię rani ? 
obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami ? 
zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają ? 
popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie ? 
nie pozwala Ci widywać się z przyjaciółmi i rodziną ? 
grozi, że Cię zabije lub zrani ? 
niszczy Twoją własność ? 
mówi ci, że wie, co jest słuszne dla ciebie? 
ośmiesza lub obraża ludzi, których lubisz i cenisz? 
stale krytykuje Twoją osobę (poglądy, uczucia, pochodzenie,   
wykształcenie)? 
mówi ci, że jesteś głupia, że do niczego się nie nadajesz? 
nie pozwala ci widywać się i rozmawiać z przyjaciółmi, rodziną? 
dusił, kopał, obezwładniał, wykręcał ręce? 
groził ci nożem, siekierą, innym groźnym narzędziem? 
groził ci, że cię zabije lub dotkliwie zrani? 
obwinia cię za swoje agresywne zachowanie, mówi ci, że wszystkiemu ty 
jesteś winna? 
zmuszał cię do pożycia seksualnego? 
zmusza cię do uprawiania praktyk seksualnych, które ci się nie podobają? 
straszył cię, że pobije twoich przyjaciół, jeśli będą próbowali ci pomóc? 
zabiera ci pieniądze, każe o nie prosić lub po prostu nie chce ich dawać? 
zachowuje się wobec dzieci w sposób budzący Twój sprzeciw? 
grozi, że zabierze ci wszystko (dzieci, pieniądze, dom), jeśli nie będziesz mu 
posłuszna? 
przeprasza cię, rozpieszcza prezentami po tym, jak cię pobił? 
czy czujesz się nieswojo, gdy dochodzi do spotkania z twoimi przyjaciółmi w 
obecności partnera? 
czy w czasie trwania małżeństwa zerwałaś kontakty z przyjaciółmi, 
rodziną? 
czy jesteś z partnerem, bo mówił ci, że cię zabije, jeśli od niego odejdziesz? 
czy kiedykolwiek byłaś tak pobita przez partnera, że wymagałaś pomocy    
lekarskiej lub leczenia szpitalnego? 
czy czujesz się zagrożona w swoim domu? 
Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałaś twierdząco, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie. Porozmawiaj z kimś zaufanym, o tym, co się dzieje w Twoim związku.
Pamiętaj; nie Ty jesteś winna, winny jest sprawca!
Zawsze za przemoc odpowiedzialny jest sprawca! Masz prawo a nawet obowiązek, bronić siebie i dzieci. 
Nie ma racjonalnych powodów by godzić się na przemoc i narażać siebie oraz dzieci na wyzwiska, poniżanie i bicie. Opinia sąsiadów, znajomych czy utrzymanie związku małżeńskiego nie są warte cierpienia czy narażania zdrowia. 
Sprawca nie dozna olśnienia, że chce się leczyć, nie pójdzie do poradni żeby mu ktoś poradził jak zmienić swoje życie, nie przemknie mu przez myśl nawet, że powinien podjąć trud pracy nad sobą. Nie rozumie, jaki ból i cierpienie sprawia bliskim osobom.

KIEDY ROZPOCZNIESZ DZIAŁANIA
Musisz wiedzieć, że kiedy tylko spróbujesz się przeciwstawiać spotkasz się z typo-wymi reakcjami sprawcy. Zrobi wszystko, aby odwieść i zniechęcić ofiarę od sku-tecznego przeciwstawienia się.
W interesie sprawcy leży, aby nic się nie zmieniło. Dlatego zrobi wszystko, w nie-których wypadkach z zaostrzeniem przemocy włącznie, aby ofiarę, która da sygnały, iż chce się wyzwolić z kręgu jego panowania, przywrócić na stare tory myślenia i za-chowania.
Sprawcy często od samego początku, od pierwszego aktu przemocy, próbują działać tak, aby ofiara czuła się współwinna zaistniałej sytuacji. To najlepszy gwa-rant, że jako współwinna nie pójdzie na skargę i długo niczego nie ujawni. Z punktu widzenia sprawcy najważniejsze jest tylko, żeby w tą swoją winę uwierzyła. Podsuwa jej różne uzasadnienia, że sprowokowała, że jakby była inna, zgrabniejsza, że jakby lepiej gotowała, że go nie rozumie itp. itd.) 
SPRAWCA podsuwa ofierze wizje, w których, pokazuje; że gdy go aresztują to ona będzie za to odpowiedzialna i potępiona przez otoczenie, bo wsadziła męża do wie-zienia. Ze sama z dziećmi nie da sobie rady, że się nie utrzymają bez jego pomocy. Grozi, że jako skazany nie będzie miał już nic do stracenia, bo zepsuła mu opinię i dlatego się odegra, że w efekcie będzie jeszcze gorzej.
Sposobów i przytaczanych przez sprawców argumentów jest wiele. Mogą to być róż-ne formy zastraszania (granie nietykalnego twardziela, który nikogo i niczego się nie boi, zapowiadanie większych represji bądź wskazywanie bezsensowności podejmo-wanych przez ofiarę działań (i tak mnie nie skarżą, nic mi nie zrobią, ludzie mają in-ne problemy niż wysłuchiwanie ciebie, chyba jesteś głupia, jeżeli sądzisz, że ktoś ci uwierzy itp.)
Nie wszyscy sprawcy manipulują w ten sposób. Niektórzy przepraszają, usprawie-dliwiają się i proszą żeby nie podejmować żadnych działań, bo oni się zmienią, to się już nie powtórzy. Niestety, w większości wypadków powtarza się wielokrotnie.
Sprawca zdaje sobie sprawę ze swej słabości, stara się nie dopuścić do zmiany sytuacji.  Może sięgnąć po ograniczanie pieniędzy i straszenie pozbawieniem środków do życia, to tez jest formą przemocy. Tak czy inaczej dalej stosuje swą przemocową grę, której celem jest panowanie nad ofiarą i kontrola jej zachowań i decyzji.
 Pamiętaj! prośby i przeprosiny, jeżeli odbywają się w sytuacjach nawracającej przemocy, nie są niczym innym jak jej kontynuowaniem, służą bowiem jej podtrzymaniu.
Jeśli sprawca wie ze masz wsparcie i ktoś stanie w Twojej obronie, pomimo gróź jego zachowanie się zmienia. 
Jego siła jest w Twoim osamotnieniu, kiedy Ty się boisz on ma władzę – on się boi, kiedy Ty masz wsparcie.
Będziesz musiała pokonać wiele barier, które postawi Ci krzywdziciel, jednak wiesz już, że to tylko mechanizmy obronne sprawcy a nie prawdziwe powody - więc do dzieła !
Krok pierwszy
Nie wstydź się wołać o pomoc, nie Ty jesteś winna, masz prawo bronić siebie i dzieci !
Bądź już teraz przygotowana na kolejny wybuch agresji, przygotuj w jednym miejscu dokumenty i najbardziej niezbędne ubranie dla siebie i dzieci, tak byś mogła je zabrać uciekając przed agresją. Zapewnij sobie bezpieczne miejsce na nocleg np. u rodziny, znajomych, koleżanki, uzgodnij wcześniej możliwość schronienia. W trakcie awantury wołaj o pomoc! Uciekaj! Nie pozwól się wpędzić w takie miejsce mieszkania, skąd trudno uciec. Jeśli jest to możliwe zawiadom poli-cję (tel. 997-połączenle bezpłatne, z komórki 112). Jeśli się zdarzy, że zostaniesz uderzona, idź do lekarza (nie musisz prosić o obdukcje), poproś o pomoc lekarską, powiedz że zostałaś pobita, dokumentacja lekarska może być dowodem dla sądu.
Zacznij zwracać uwagę na udokumentowanie zdarzeń tak by mogły być dowodem dla sądu, nawet gdy nie jesteś jeszcze gotowa do podjęcia kroków prawnych, zbieraj dowody. Zapisuj daty i godziny awantur, rób krótkie notatki, opisz co się stało, jeśli masz możliwość nagrywaj. Zwracaj uwagę, kto mógł słyszeć lub widzieć zachowanie sprawcy. Dzwoniąc na Policje rób to tak, by ktoś słyszał (np. dzwoniąc od sąsiadów, lub głośno mówiąc), taka osoba potwierdzi ze wzywałaś pomoc.
Policja ustawowo zobowiązana jest do podjęcia stosownych i skutecznych kroków abyś mogła czuć się bezpiecznie w swoim własnym domu.
Domagaj się, aby policjanci wypełnili Niebieską Kartę (specjalna notatka służbowa). Policja powinna cię poinformować, w jaki sposób może ci pomóc oraz zostawić adre-sy instytucji pomagających ofiarom przemocy domowej.

W TRAKCIE INTERWENCJI POLICJI MASZ PRAWO DO:
• uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa. Sprawca powi-nien być zatrzymany, gdy stwarza realne zagrożenie dla otoczenia,
• wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych jako dowodów w sprawie kar-nej przeciw sprawcy przemocy.
Uwaga! Zapisz numery służbowe policjantów oraz datę i godzinę ich przyjazdu -informacje o interwencjach policji stanowią ważne dowody w sprawie karnej.
Jeśli policjanci odmówili pomocy albo udzielili ją w sposób niewłaściwy, możesz zło-żyć skargę do Komendanta Komisariatu, Komendanta Rejonowego Policji, i

 JEST WIELE INSTYTUCJI, KTÓRE POMOGĄ CI PODJĄĆ KOLEJNE KROKI
Skuteczna interwencja powinna przebiegać dwutorowo i obejmować działania podej-mowane wobec sprawcy przemocy domowej, których celem w pierwszej kolejności jest zatrzymanie przemocy oraz działania podejmowane w celu dostarczenia wspar-cia ofiarom przemocy domowej i pokazania możliwości uzyskania wszechstronnej po-mocy.
W Polsce powstaje coraz więcej organizacji pomagających ofiarom przemocy w rodzi-nie, zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Informacji o działalności lokal-nych organizacji pozarządowych możesz szukać w swojej gminie.       Należą do nich:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności,  bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa, domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,  braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,  alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w powyższych punktach . Do ustalenia, czy rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania określonego rodzaju zasiłku, przyjmuje się - począwszy od 1 października 2015r. - następujące kwoty: 
- osoba samotnie gospodarująca : 634 zł 
- w przypadku rodziny : 514 zł na osobę w rodzinie 
Przyznanie świadczenia z pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego /środowiskowego/ w miejscu zamieszkania lub w miejscu stałego czy czasowego pobytu, w trakcie którego zostaje dokonana ocena sytuacji życiowej, występujących problemów i zakresu potrzeb.                                                                                                   Wszelkie informacje przekazane pracownikowi socjalnemu podczas rozmów objęte są tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie do celów przyznania świadczeń pomocy społecznej. W postępowaniu przyznania świadczeń pomocy społecznej pracownik socjalny kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu, możesz powiadomić gminną komi-sję rozwiązywania problemów alkoholowych, która zgodnie z prawem po-winna:
• przeprowadzić dokładne rozeznanie sytuacji
• wezwać Twojego partnera na rozmowę ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich,
W Charsznicy  zgłoszenia do Komisji można dokonać w pokoju  22 oraz 24 Urzędu Gminy Charsznica  tel. 41/3836162  wew.22 lub 24.
Jeśli zdecydujesz się na sprawę sadową musisz działać zdecydowanie.
Nie będzie Ci łatwo, ale wiele kobiet przed Tobą wygrało procesy o znęcanie
To naprawdę jest możliwe. Instytucją, która uruchomi procedurę
Jest:

PROKURATURA
Zawiadom o popełnieniu przestępstwa prokuraturę lub policję. W przypadku
Uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo prokuratura wspólnie z
Policją ma obowiązek:
• wszcząć postępowanie przygotowawcze w celu sprawdzenia, czy faktycznie popełniono przestępstwo,
• wyjaśnienia okoliczności czynu,
• zebrania i zabezpieczenia dowodów,
• ujęcia sprawcy,
W uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy
Przemocy w postaci dozoru policyjnego lub tymczasowego aresztowania.
Założenie sprawy karne] jest bezpłatne. Przy zakładaniu sprawy karnej bardzo
Istotne są następujące dowody:
• zaświadczenia lekarskie (obdukcje oraz wizyty u lekarza w Rejonowej Przychodni Zdrowia),
• lista świadków - zeznawać w sprawie mogą osoby obce i członkowie rodziny
(wystarczy podać dane świadków, nie trzeba pytać ich o zgodę),
• interwencje policji,
• sprawozdanie z kasety z nagraniem awantury domowej (polega na dokładnym
przepisaniu wszystkiego, co znajduje się na takiej kasecie, bez własnych komentarzy).
Aby wygrać sprawę w sądzie trzeba mieć trochę wiedzy o procedurach i dużo
cierpliwości. Ale to jest możliwe!! Sądy codziennie skazują kilku sprawców przemocy domowej. To się dzieje nie tylko w amerykańskich filmach.
Przyjazne instytucje pomagające ofiarom przemocy w  gminie Charsznica i okolicy:


1/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy :
pracownicy socjalni 41/3836003
                                 41/3836002  - Kierownik GOPS, 
                                 41/3836162 w 22 - zaliczka alimentacyjna, 
                                 41/3836162 w 22  - dział świadczeń rodzinnych, 
fax .   41/3836003           
e-mail gopscharsznica@op.pl.
Raz w tygodniu przyjmuje :Prawnik, Doradca Zawodowy,  raz w miesiącu przyjmuj Psycholog      
Zapisy do w/w specjalistów przyjmują pracownicy socjalni GOPS.
2/ Komisariat Policji  w Charsznicy
Tel 41/3836007  oraz tel. bezpłatny 997 lub z „komórki” 112
3/.Punkt Konsultacyjny ”Kontakt i Pomoc” telefon zaufania 504 665 029 czynny w godzinach 7:30 - 15:30
32-250Charsznica,ul.Kolejowa 20,czynny w każdą środę w godz.17-19.
4/.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie /PCPR/ , 
32-200Miechow ,   ul .H Sienkiewicza 18 tel. /41/3834084
Przy PCPR działa Punkt Interwencji Kryzysowej-przyjmuje w nim: Prawnik, Psycholog , Funkcjonariusz  Komendy Powiatowej policji w Miechowie.
W Punkcie Interwencji kryzysowej  prowadzona jest terapia rodzin.
5/Ośrodek dla  osób dotkniętych przemocą w Krakowie, 32-964 Kraków os. Krakowiaków 46,tel.12/4258170
Ośrodek  udziela pomocy całodobowo, pomoc  udzielana jest bezpłatnie. Podczas dyżurów porady psychologa, prawnika, pracownika socjalnego ,pedagoga. Telefonować można przez całą dobę , a w godzinach 8-21 można przyjść osobiście do Ośrodka i uzyskać pomoc bezpośrednią.
6/Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, 31-964 Kraków ul.Radziwiłowska 8b,tel /12/4219282/pomoc przez całą dobę.Ośrodek świadczy pomoc specjalistyczną pomoc osobą znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebującym pomocy.

Przy Urzędzie Gminy Jest powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie w skład wchodzą:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pracownik socjalny Justyna Pietrzyk

2. Zespół Szkół im. A. Malatyńskiego w Charsznicy - pedagog szkolny Beata Gajos - Przewodnicząca

3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Charsznicy - pielęgniarka szkolna Barbara Brożek

4. Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie - nauczyciel Jolanta Orzechowska

5. Komenda Powiatowa Policji w Miechowie - kierownik posterunku w Charsznicy - Marcin Chaba

6. Komenda Powiatowa Policji w Miechowie - dzielnicowy w Charsznicy -Sławomir Hajduła

7. Przedszkole Samorządowe - nauczyciel Ewa Skóra

8. Szkoła Podstawowa w Swojczanach - nauczycie Maria Prędka

9. Gminna Komisjia Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Charsznicy - członek komisji Stanisław Pietrzyk

10. Kurator zawodowy Sądu Rodzinnego - Marta Sumera

Można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w Kancelarii Prawnej MAXYMA Lex - Olkusz ul. K. K. Wielkiego 21 tel. 731 789 523

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Charsznicy

ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica
tel.: 41 383-61-10
fax: 41 383-62-40
e-mail: urzad@charsznica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.